ติดต่อเจ้าหน้าที่

กระทรวงกลาโหม

ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
๐-๒๒๒๔-๐๗๑๗
 

Google map